Ännu ett klipp som till och med tröga medborgare kan ta till sig

#ShiTtoGaza

As another insane flotilla prepares to butt across the Mediterranean bringing “aid” to the “beleaguered” people of Gaza, in its midst travelling the MV Saoirse, does it never occur to all the hysterical anti-Israeli activists in Ireland that this is like worrying about the steaks being burnt on the barbecue, as a forest fire sweeps towards your back garden? Länk

12 frågor och svar om Ship to Gaza och blockaden

Då jag är en ”utvald opinionsbildare och skribent” (tack för den) tog jag emot detta gigantiska infopaket. Och eftersom meningen är att jag ska dela med mig av innehållet så gör jag det här och nu.

Läs.

12 frågor och svar om Ship to Gaza och blockaden

1) Vad är Ship To Gaza och Freedom Flotilla?

Free Gaza Movement är en koalition av pro-palestinska organisationer och aktivister. Den svenska kampanjorganisationen heter Ship to Gaza, och den aktuella aktionen Freedom Flotilla. Genom att försöka bryta blockaden av Gazaremsan tar man aktiv ställning för Hamas i konflikten med Israel.

2010 seglade Freedom Flotilla med sex fartyg och 682 passagerare mot Gazaremsan. I år skriver Free Gaza Movement på sin hemsida att man nu vill ”hedra sina martyrer och förbereda en ny seglats” [1] Avfärd är beräknad till slutet av juni 2011.

http://www.freegaza.org/
http://www.shiptogaza.se/
http://www.freedomflotilla.eu/

2) Är aktionen humanitär eller politisk?

Freedom Flotilla är i första hand ett mediejippo. Det handlar inte om att förse gazaborna med bistånd. Detta medges av företrädare för Freedom Flotilla.

Greta Berlin, en av flotillans organisatörer, uttrycker det så här: ”This mission is not about delivering humanitarian supplies, it’s about breaking Israel’s siege on 1.5 million Palestinians.” [2]

Det visar sig även genom att arrangörerna prioriterar att transportera aktivister snarare än bistånd till Gaza. Av de sex fartygen 2010 var bara tre lastade med förnödenheter. Det största fartyget – MV Mavi Marmara – bestod bara av aktivister, och medförde inga förnödenheter. [3]

Den samlade lasten 2010 uppgick enligt Freedom Flotilla själva till 10.000 ton. Det var – och är – långt mindre än vad Israel låter föra in varje vecka. En stor del av den last som trots allt fanns ombord var dessutom rent skräp. Och 2/3 av medicinen var för gammal för att användas. [4] Se även Hur kommer medicin, byggmaterial och annat gods in i Gaza?

Aktivisterna hade många chanser att säkra leveransens fredliga överlämnande till gazaborna, men prioriterade istället konfrontation med israeliska myndigheter. Israel erbjöd Freedom Flotilla att angöra hamnen i Ashdod, för att sedan transportera eventuellt bistånd landvägen. Detta är de kanaler som även FN och EU rekommenderar. Israel gjorde denna uppmaning såväl inför flotillans utresa som före bordningen.

Det behövs inga hjälpsändningar från Freedom Flotilla, eftersom det inte råder någon humanitär kris på Gazaremsan.

3) Vilka är IHH?

IHH är en turkisk islamistisk organisation som även genomför humanitära insatser, men kritiseras hårt för sina kopplingar till terrorism.

”IHH är nära förbundet med Hamas och har en lång historia av stöd till väpnad kamp, inklusive terroristaktioner, enligt den svenske terrorforskaren Magnus Norell.

Organisationen har också nära band med andra militanta islamistgrupper, exempelvis al-Qaida, säger Magnus Norell i en intervju med DN.” [5]

IHH var en av de ledande aktörerna när Freedom Flotilla arrangerades 2010. Då tillhörde tre av de sex fartygen IHH. Det inkluderade flaggskeppet, MV Mavi Marmara.

Samtliga nio som dödades 2010 befann sig ombord IHH:s skepp Mavi Marmara. Det vara bara på denna båt som passagerarna gick till våldsam attack mot israelisk personal.

Åtta av nio dödsoffer hörde till IHH, eller dem närstående grupp. Fyra av dem har uttryckt sin önskan att få dö som shaheeds, martyrer. [6]

IHH:s företrädare Hussein Orush i TV-kanalen Al Jazeera (5 juni 2010) om strävan efter martyrskap bland de turkiska aktivister som dödades ombord Mavi Marmara: ”They all died smiling. Their fingers were pointing to martyrdom,” ”Everybody wanted and was ready to become a martyr… Our goal was to reach Gaza or to die trying,”

”One of the martyrs was 19 years old. We’ve just found his last diary in his suitcase. The last lines he wrote before the attack were: ’Only a short time left before martyrdom. This is the most important stage of my life. Nothing is more beautiful than martyrdom, except for one’s love for one’s mother. But I don’t know what is sweeter – my mother or martyrdom.’ This was the last thing that the martyr Furkan wrote, and the last thing said by our brothers.

”They all died smiling. Their fingers were pointing to martyrdom. Their hands were pointing upward, and their faces were smiling. The smiles on some of their faces were very close to laughter. None of them died in a bad state. […]

”All the passengers on board the ship were ready for this outcome. Everybody wanted and was ready to become a martyr. […]

”Our goal was to reach Gaza or to die trying. All the ship’s passengers were ready for this. IHH was ready for this too.” [7]

Al Jazeera har också dokumenterat hur deltagare i flotillan sjöng antisemitiska ramsor (29 maj 2010). En aktivist intervjuas: ”Right now we face one of two happy endings: either Martyrdom or reaching Gaza.” [8]

IHH deltar även i 2011 års Freedom Flotilla, men denna gång utan flaggskeppet Mavi Marmara.[9]

Detaljerad info om IHH:
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/html/hamas_e105.htm

4) Varför upprätthåller Israel en marin blockad?

Det främsta skälet är att hejda den vapensmuggling som pågår till Gazaremsan. Blockaden är också en del av Israels – och omvärldens – strävan att isolera Hamas.

Israelisk civilbefolkning är under ständig beskjutning från Gazaremsan. Så sent som 7 april 2011 besköts en israelisk skolbuss med en laserstyrd antitank-missil. Hamas tog på sig ansvaret. [10]

Det fanns ingen blockad av Gazaremsan när Israel 2005 överlämnade hela området till den Palestinska Myndigheten. Israel hoppades då att evakueringen skulle följas av positiva svar från palestiniernas sida. (Jämför med Västbanken, där samarbetet mellan den Palestinska Myndigheten och Israel förbättrat säkerhetsläget, och gjort det möjligt att montera ner många vägspärrar och kontroller).

Israel skärpte inte kontrollen av Gazaremsan förrän 2007, två år efter överlämnandet. Då hade Hamas genomfört en blodig kupp mot den Palestinska Myndigheten i Gaza, och israelisk civilbefolkning utsattes för en ökande beskjutning därifrån.

Under perioden 2001 – 2008 avfyrades 10.389 raketer och granater från Gazaremsan. [11]

Raket- och granatbeskjutningen minskade efter Israels krig mot Hamas december 2009 (Operation Cast Lead), som syftade till att slå ut smugglingstunnlar och annan terrorrelaterad infrastruktur. År 2010 avfyrades 150 st raketer och 215 st granater mot Israel. Det var en minskning jämfört med 2009, då det registrerades 569 respektive 289 st beskjutningar. [12]

Israel vidtar kraftfulla åtgärder för att minska smugglingen till lands och till sjöss. Kontrollen av Freedom Flotillas deltagare är enligt Israel en del av det arbete som görs för att rädda människoliv och hejda vidare upptrappning. Några exempel på fartyg som försökt smuggla vapen till Hamas och Hizbollah, men avslöjats:

Weapons-Carrying Ship Victoria Anchored at Ashdod
Israel bordade fartyget Victoria, som försökte smuggla 50 ton vapen till Gazaremsan.
http://dover.idf.il/IDF/English/News/today/2011/03/1601.htm

A history of smuggling weapons by sea
Mer om tillslaget den 15 mars 2011 mot Victoria, då man fann 50 ton vapen
http://www.jpost.com/Defense/Article.aspx?id=212287

Israel says seized arms justify Gaza blockade
http://af.reuters.com/article/egyptNews/idAFLDE72F24Y20110316?sp=true

Past Attempts of Weapons Smuggling by Sea
IDF listar några av fartygen: Santorini, Karin-A, Abu Hasan, Hansa India, Francop m.fl.
http://dover.idf.il/IDF/English/News/2501/05.htm

5) Får Israel hejda och visitera fartyg på väg till Gaza på eget territorialhav?

Ja.

Och oavsett om man finner att Gazaremsan är ockuperad eller ej, ger Oslo-avtalen med den Palestinska Myndigheten Israel rätt att förhindra smuggling genom att borda och inspektera fartyg som befinner sig närmare än 12 sjömil från Gazaremsans kust. [13]

6) Får Israel hejda och visitera fartyg på väg till Gaza på internationellt vatten?
7) Är den marina blockaden laglig?

Svaret är ja på båda frågorna – om man anser att det föreligger en väpnad konflikt mellan Israel och Hamas, som styr Gazaremsan. Mycket talar för detta, och i så fall är både blockaden och bordningen på internationellt vatten lagliga. [14]

Bordning på internationellt vatten

Avgörande för den folkättsliga bedömningen är huruvida man finner att parterna (Israel och Hamas) befinner sig i en väpnad konflikt med varandra. I så fall tillämpas folkrättens regler om havsrätt i krigstid. Det ger Israel rätt att hejda och visitera flotillan på internationellt vatten. [15] [16]

Blockaden

Den marina blockaden måste meddelas alla berörda parter, och kan bara avse fientliga hamnar, som Gaza. Flotillan hade vid flera tillfällen varnats om att de var på väg att bryta en blockad, och hade för uttalad avsikt att göra just detta, vilket gav Israel rätt att borda fartygen. [17] [18]

”Helsingforsprinciperna om lag om maritim neutralitet” uttrycker följande:
• blockad är en laglig metod för sjökrig om den deklareras och även neutrala stater underrättas
• neutrala skepp som på sannolika grunder antas bryta blockaden får stoppas eller infångas och genomsökas för att fastställa vilken last de har och vart de är på väg
• om de efter föregående varning motsätter sig tillfångatagande, genomsökning eller omdirigering får de attackeras
• om de försöker undgå kontroll eller sätter sig till motvärn får nödvändiga tvångsåtgärder vidtas [19]

Den pågående, väpnade konflikten gör även blockaden i sin helhet laglig, under förutsättning att Israel tillåter införsel av mat och andra förnödenheter till civilbefolkningen. Se Hur kommer medicin, byggmaterial och annat gods in i Gaza?

8) Får Israel använda våld när man bordar fartyg för inspektion?

Ja, fast det måste stå i proportion till det våld man möter från besättning och passagerare. [20]

Fem av Freedom Flotillas sex fartyg följde Israels uppmaningar, men på det sjätte fartyget – Mavi Marmara – gjorde ett antal aktivister våldsamt motstånd.

Det finns bilder och filminspelningar som bekräftar att de israeliska soldaterna bordade Mavi Marmara med paintballgevär och andra icke-dödliga vapen, men att de möttes av livshotande våld när aktivisterna inledde en lynchning med hjälp av knivar, järnstänger och liknande tillhyggen.

Professor Alan Dershowitz resonerar kring rättsläget och påminner också om att brytandet av en militär blockad i sig utgör en krigshandling, och att den aktivist som uppsåtligen försätter sig i en sådan situation även äventyrar sin status som icke-kombattant. [21]

Soldaterna har rätt till självförsvar.

Europakonventionen om mänskliga rättigheter ”anger att dödligt våld kan användas i självförsvar, artikel 2(2). Det ska endast ske när det är ’absolut nödvändigt’, vilket gör att dödligt våld endast kan användas när personer som ska gripas själva använder eldvapen och/eller riskerar den statlige agentens liv (se Alfredsson/Eide, 1999 sid. 100). Frågan om Israel genom sina soldater brutit mot de mänskliga rättigheterna beror alltså på om soldaternas egna liv stod på spel.” [22]

9) Hur kommer medicin, byggmaterial och annat gods in i Gaza?

Fyra israeliska gränsövergångar för godstransporter

Israel släpper in godstrafik landvägen genom gränsövergångarna Erez, Karni, Sufa och Kerem Shalom. Reglerna för införsel har mildrats under det senaste året. Numera får i princip allt som inte är krigsmateriel föras in.

Det gäller även byggmaterial som kan kopplas till projekt som PA eller FN kontrollerar. Israel har varit extra restriktivt när det gäller byggmaterial, eftersom Hamas ofta använder detta för militära ändamål. USA:s försvarsminister Robert Gates: ”Construction materials haven’t gone for housing, they’ve gone for bunkers”. [23]

Israels regelverk för varuinförsel (juni 2010):
http://www.pmo.gov.il/NR/rdonlyres/EBDB36CF-2BA0-4719-B532-F723C7CF2456/0/gazaENG.pdf

Den egyptiska gränsövergången Rafah öppnade i slutet av maj 2011. Fram tills dess deltog även Egypten i blockaden.

Israel släpper varje vecka in mycket mer än Freedom Flotilla

Under 2010 års fem första månader – dvs fram till Ship to Gaza – hade Israel släppt in 277.000 ton mat, byggnadsmaterial etc. [24] Att jämföra med de totalt 10.000 ton Freedom Flotilla uppgav sig medföra. [25]

Enligt en talesperson för israeliska COGAT, som hanterar leveranserna till Gazaremsan, var flotillans last så undermålig och dåligt lastat att den bara motsvarade en enda dags ordinarie införsel landvägen. [26]

Sista veckan i maj 2011 släppte Israel in 34.012 ton mat, byggnadsmaterial etc. [27]

Export från Gaza

Sedan december 2010 tillåts Gazaremsan exportera produkter från sina viktigaste industrier, det vill säga möbler, textilier och jordbruksprodukter. Innan dess tilläts export av jordgubbar och blommor.
http://www.washingtontimes.com/news/2010/dec/8/israel-eases-blockade-approves-more-gaza-exports/

Övrigt

Det är även värt att notera att Hamas t.o.m. infört importrestriktioner på många varor tillverkade i Israel! [28] [29]

10) Var det ett piratdåd när Israel bordade Freedom Flotilla?

Nej. Se t.ex. punkterna 5, 6 och 7 ovan.

Det är dessutom tekniskt omöjligt för Israel och andra stater att begå ett sådant brott. Piratdåd definieras i FN:s havsrättskonvention (artikel 101). Där framgår bland annat att stater inte kan göra sig skyldiga till sjöröveri, endast privata enheter eller militära styrkor som gjort myteri. [30]

11) Det planeras en ny ”Freedom Flotilla” med ”Ship to Gaza”. Hur ser omvärlden på det?

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, EU:s ”utrikesminister” Catherine Ashton och Kvartetten (d.v.s. USA, FN, EU och Ryssland) vill alla avstyra nya ”Ship to Gaza”, och påpekar att samtliga leveranser till Gaza bör ske via de etablerade landtransporterna.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon:

”The Secretary-General is also following with concern media reports of potential new flotillas to Gaza that can provoke unnecessary confrontations. The Secretary-General calls on all Governments concerned to use their influence to discourage such flotillas, which carry the potential for escalation. He further calls on all to act responsibly to avoid any violent incident.” [31] (19 maj 2011)

”The Secretary-General has sent a letter to Governments of countries around the Mediterranean Sea. In these letters, the Secretary-General indicated that he was following with concern media reports of potential flotillas to Gaza. He expressed his belief that assistance and goods destined to Gaza should be channelled through legitimate crossings and established channels. He recalled the statements of the Quartet on 21 June 2010 and the Ad Hoc Liaison Committee on 13 April 2011 in this regard.

The Secretary-General called on all Governments concerned to use their influence to discourage such flotillas, which carry the potential to escalate into violent conflict. He further called on all, including the Government of Israel, to act responsibly and with caution to avoid any violent incident.

The Secretary-General reiterated that, while he believed that flotillas were not helpful in resolving the basic economic problems in Gaza, the situation there remains unsustainable. He urged the Government of Israel to take further meaningful and far-reaching steps to end the closure of Gaza, within the framework of Security Council resolution 1860 (2009). In particular, he underlined that it was essential for the operation of legitimate crossings to be adequate to meet the needs of Gaza’s civilian population.” [32] (27 maj 2011)

EU:s höge representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton:

Let me be clear, our position on Hamas has not changed, and Israel’s security remains a key concern for all of us. I also want to say that I do not consider a flotilla to be the right response to the humanitarian situation in Gaza. [33] (11 maj 2011)

Kvartetten (USA, FN, EU och Ryssland):

”It [The Quartet] urges all those wishing to deliver goods to do so through established channels so that their cargo can be inspected and transferred via land crossings into Gaza. The Quartet emphasizes that there is no need for unnecessary confrontations and calls on all parties to act responsibly in meeting the needs of the people of Gaza.” [34] (21 juni 2010)

12) Vilket ansvar har Hamas?

Hamas bär det yttersta ansvaret för att Gazaremsan är isolerat. Hamas kan när som helst ansluta sig till fredsprocessen och därmed upplösa blockaden.

Hamas är en terrororganisation

Hos Hamas är den antisemitiska retoriken ett återkommande tema. Begreppen ’jude’ och ’sionist’ används ofta parallellt. Organisationen strävar efter att förgöra Israel. [35]

EU har terrorstämplat Hamas i sin helhet, d.v.s. både dess militära och politiska gren. [36] Även USA, Kanada, Israel och Japan betraktar Hamas som en terrororganisation.

Hamas orsakar blockaden

När Israel överlämnade Gazaremsan till den palestinska myndigheten 2005 fanns det ingen blockad. Den tilltagande beskjutningen därifrån, särskilt efter Hamas blodiga kupp 2007 tvingade Israel att skärpa kontrollen över området.

Även den så kallade Kvartetten – FN, USA, EU och Ryssland – isolerar Hamas. Man kräver att organisationen skall erkänna staten Israels rätt att existera, att Hamas skall följa ingångna avtal mellan den palestinska myndigheten och Israel, samt att Hamas skall ta avstånd från terrordåd.

Svensk Israel-Information

 

[1] http://www.freegaza.org/sv/home/56-news/1294-commemorating-our-martyrs-and-preparing-to-sail-againwe-call-upon-the-international-community-to-restrain-israel[2] Al Jazeera 28 maj 2010: http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2010/05/2010528431964325.html
[3] http://www.israelpolitik.org/2010/06/10/no-aid-found-on-turkish-vessel-mavi-marmara/
[4] BBC: Panorama: Death in the Med (dokumentärfilm)16 augusti 2010
http://www.viddler.com/explore/WJC/videos/27/
http://www.youtube.com/watch?v=Xe1ttBy_Bb8
http://www.youtube.com/watch?v=nO7rnMtjvgc
http://justjournalism.com/bbc-focus/death-in-the-med-the-transcript/
[5] http://www.nyheterna.se/1.1664302/2010/06/03/turkiska_ihh_kan_ha_kopplingar_till_al_qaida 3 juni 2010
[6] Mavi Marmara Casualties Identified as Members of Turkish Islamist Organizations http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Society_&_Culture/flotillacasualties.html
[7] Al-Jazeera TV, June 5, 2010 http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/4337.htm
[8] Flotilla participants chanted Islamic battle cry invoking killing of Jews http://palwatch.org/main.aspx?fi=676&fld_id=676&doc_id=2337
[9] ”The Turkish aid organization IHH remains part of the flotilla, even though the Mavi Marmara is unable to sail.” Pressmeddelande, IHH 17 juni 2011 https://www.facebook.com/note.php?created&&note_id=219236641442359
[10] Hamas claims responsibility for missile strike on bus that wounded boy http://edition.cnn.com/2011/WORLD/meast/04/07/israel.gaza.violence/index.html
[11] IDF Spokesperson’s Unit communiqué, Jan. 3, 2009
[12] Shabak: 2010 Annual Summary – Data and Trends in Terrorism http://www.shabak.gov.il/English/EnTerrorData/Reviews/Pages/2010summary-en.aspx
[13] GAZA-JERICHO AGREEMENT ANNEX I, Article XI
[14] Dr Douglas Guilfoyle om Gazarädens laglighet http://si-info.org/index.php?id=592 Originalartikeln på engelska:http://business.timesonline.co.uk/tol/business/law/article7142055.ece
[15] Göran Lysén, professor emeritus i folkrätt, Israel kan hävda krigstillstånd http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/israel-kan-havda-krigstillstand_4808411.svd
[16] http://www.reuters.com/article/2010/06/02/us-israel-flotilla-gaza-idUSTRE65133D20100602
[17] San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea http://www.icrc.org/ihl.nsf/385ec082b509e76c41256739003e636d/7694fe2016f347e1c125641f002d49ce
[18] Alan Dershowitz, juridikprofessor vid Harvard, Israel’s Actions Were Entirely Lawful Though Probably Unwisehttp://www.huffingtonpost.com/alan-dershowitz/israels-actions-were-enti_b_596285.html
[19] http://si-info.org/index.php?id=621
[20] http://www.reuters.com/article/2010/06/02/us-israel-flotilla-gaza-idUSTRE65133D20100602
[21] Israel’s Actions Were Entirely Lawful Though Probably Unwise http://www.huffingtonpost.com/alan-dershowitz/israels-actions-were-enti_b_596285.html
[22] http://klamberg.blogspot.com/2010/05/folkratten-och-ship-to-gaza.html
[23] http://www.reuters.com/article/2010/06/09/us-palestinians-israel-gaza-idUSTRE65820E20100609
[24] http://www.scribd.com/doc/32598706/Gaza-Strip-Merchandise-and-Humanitarian-Aid-2009-2010
[25] http://www.old.shiptogaza.se/sv/last
[26] http://muqata.blogspot.com/2010/06/exclusive-interview-with-senior-israeli.html
[27] http://www.scribd.com/doc/56740352/Gaza-Strip-Weekly-Crossing-Activities-Report-May-22-25-2011
[28] http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=359718
[29] Ibrahim Jaber, a senior Hamas Finance Ministryofficial, said this week that Israeli products that have a local substitute in Gaza – such as furniture, plastics, soft drinks and a variety offood products – would be banned. http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=208414
[30] http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
[31] Ur en briefing inför FN:s säkerhetsråd (19 maj 2011, punkt 21). http://www.unsco.org/Documents/Statements/MSCB/2008/SCB%2019 %20May.pdf
[32] http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sgsm13603.doc.htm
[33] http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/121939.pdf
[34] http://www.un.org/News/Press/docs/2010/sg2160.doc.htm
[35] Hamas stadgar på engelska: http://avalon.law.yale.edu/20th_century/hamas.asp Några avsnitt på svenska:http://2922natter.se/?p=57
[36] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_314/l_31420051130en00410045.pdf

Fem vidriga år

[Tidsinställt inlägg.]

Idag har den israeliske soldaten/gossen/sonen Gilad Shalit varit kidnappad av palestinierna i FEM HELA ÅR.
Dagen då han kidnappades var ingen bra dag för mig heller. Jag skrev:

En gång till; jag hatar, hatar, hatar folk som skräpar ner. Känner mig löjlig när jag går på något som närmast liknar en soptipp och plockar upp hundbajan. Skärp er för fan.
Och du töntige vuxne svettstinkande karl som kör runt på din mesiga minimoppe på cykelbanan, på fotbollsplanen och på hundängen. Fuck off.

Nu i efterhand så känns det ju lite futtigt i jämförelse. Tänk att medan jag skrivit alla inlägg som finns här nedan, så har Gilad suttit inspärrad. SLÄPP UT HONOM!