”All I want is to live peacefully in my own country”

To Whom It May Concern,

Israel could be a perfect place to live in; we have great weather, nice people and beautiful beaches. More than on a few occasions, my heart aches for what Israel is not but could be.
There’s no doubt: the continuous fighting over decades are taking their toll on the Israeli people.

On the other hand, in the face of recent events in the Arab world, like the riots about the Prophet Muhammad movie, it makes it harder for me to trust that the other side is a reasonable partner to negotiate with and it’s terrifying me.
How can you trust someone who is willing to kill in the name of religion but remains silent while tens of thousands are slaughtered in Syria?
Like me, the Israeli majority live in fear of the future to come, and for us to be hunted down just like throughout history.

To be frank, I can’t say that I fully understand the real reasons of the Middle East conflict, but more than that, I don’t give a damn. All I want is to live peacefully in my own country (isn’t it obvious?!). Most of all, I do hope that the citizens in Gaza are praying for the same things.
Although it’s hard for me to believe that their leaders are aspiring for the same hopes and dreams, but eventually their leaders will be replaced.
Nevertheless the sad part is it’s the citizens who are the ones who pay the price for their leaders’ actions. I am not denying that on this matter, our side is sharing the same truth.

Respectfully,

A despaired citizen of Israel.

P.S – I am willing to start a citizens exchange program, if any of you is interested 😉

”Jag är israel – för en del är detta skäl nog att avsky mig”

Hej,

Mitt namn är Adi och jag är israel.
För en del är detta skäl nog att avsky mig. Som om det vore kriminellt på något sätt att komma från Israel.
Israel har under sin korta existens varit framgångsrikt inom många områden, men vi har misslyckats med en del. Under våra 64 år har vi inte kunnat skapa fred i regionen. En del kommer att säga ”upphör med ockupationen och sluta med förtrycket så kommer freden”. Detta är inte bara att vara naiv – det är också att vara omedveten om vad som händer i vår värld.

Vi prövade med att lämna Gaza och tvingade tusentals israeler att lämna sina hem för att få fred. I utbyte fick vi åtta år med raketattacker. Människorna i Gaza lider, men deras ledare gör ingenting alls för att lösa problemen; de vidmakthåller dem genom att peka på Israel som måltavla. Medierna älskar denna situation med palestinierna som de i underläge och i dessa dagar känns det som om antisemiter har ersatts av palestinaälskare. ”Om vi kan hata Israel utan att verka som om vi vore rasister eller trångsynta, utan i stället som medkännande och politiskt korrekt, så måste det vara rätt.” Det är inte rätt!

Låt inte andra tänka åt er, oavsett hur korrekt eller bekvämt det förefaller. Ta reda på saker och ting själva! Läs om konflikten! Prata med människor som påverkas på båda sidor! Allra minst bör ni avstå från att sprida era feluppfattningar om en situation som är långt borta från er, beträffande vilken ni endast matas av medierna. Döm inte oss på grund av en artikel i en tidning. Ni skulle inte tycka det var trevligt om situationen var den omvända. Vi är visserligen inga änglar (det är det ingen som är), men vi är inte heller några demoner som vill förtrycka andra. Vi är mer som ni än vad ni tror, det är bara det att vi lever i en annan, frustrerande och nästintill omöjlig realitet.

Fred
Adi

Översättning: Ingrid Olsson.
Read this letter in English.

”I’m an Israeli – to some this alone is a reason to resent me”

Hi,

My name is Adi and I’m an Israeli.
To some this alone is a reason to resent me. As if being an Israeli is a crime of some sort.
In its short life Israel has succeeded in many fields, but in some it has failed. In our 64 years of existence we could not bring peace to this territory. Some will say ’stop the occupation, stop the oppression and peace will come’ but this is not just being naive – it is to be unaware of what is going on in our world.

We tried leaving Gaza, ripping from their homes thousands of Israelis, to find peace. We got eight years of rockets attacks in return. The people of Gaza are miserable but their leaders are doing nothing at all to resolve it, they are perpetuating it by pointing the finger at Israel and saying ”fire”.  The media loves this underdog situation and these days I feel anti-semites are replaced by pro-Palestinians. ’If we can hate Israel and not appear to be racist or closed minded but instead compassionate and politically correct then this must be right.’ It is not right!

Do not let others set your mind for you, however correct or comfortable it might look. Find out things for yourself! Read about this conflict! Talk to people who are affected by it on both sides! Or at least don’t spread your misinformed opinion of a situation miles away, of which you are only fed by the media. Do not judge us because of an article you read in some newspaper. You would not have liked it if it was vice versa. While we are no angels (no one is) we are also no demons looking to oppress. We are more like you than you think, just in a different, frustrating, almost impossible reality.

Peace
Adi

Read this letter in Swedish.

Fortsatt raketregn (men det talar vi tyst om)

Jag vill bara meddela herrskapet om att det fortfarande, trots den svenska pressens tystnad (tills israelerna slår tillbaka, ty det är härligt och lajbans att trasha Israel och konstant dra den judiska staten i smutsen) regnar palestinska raketer över det heliga landet.
Igår avfyrades minst fyra glada raketer.

Följ Qassam Count på Twitter eller Facebook, ty snart slår israelerna tillbaka med stor kraft och då blir det ett jädra liv och där står ni med judehat i ögonen och vet ingenting om någonting.

Uppdatering: god morgon!

Mitt israeliska ex om Konflikten och ”Gazas tårar”

I don’t believe one frame of this movie.

Palestinians want one thing – Israel terminated. They know how to photo their dead but they always “forget” to show the terror attacks over Israeli citizens that causes the Israeli DEFENSE forces to respond (like in last year when they killed a whole Jewish family while they were sleeping, including babies – search for Fogel family massacre in Itamar last year)

There is no wrong or right here. Both sides have responsibility. But while Israel is a civilized democratic state, educating for peace, looking for a true solutions and willing to negotiate, Palestinians are radical Islamic people, educating for hate and war (look for kids photos with Terrorist uniforms and guns) and will be satisfied only when they conquer Tel Aviv and Jerusalem and apply Islam rules all over Israel and the world.

Kul att höra en israel yttra sig för en gångs skull va?