Jag ska tala om endast ett ämne – mänskliga rättigheter

Kära svensk,

Jag är mycket glad över möjligheten att tala direkt till dig – utan media, utan mellanhänder och utan trasiga telefoner. Jag skulle vilja berätta lite för dig om mitt fantastiska land – Israel – och om dess människor och grannar. Jag är säker på att du har läst/hört/sett en massa i media, om oss och om konflikten här, och om media är din enda källa till information så kan jag med ganska stor säkerhet säga att du ogillar oss. Jag skulle vilja ge dig några saker att tänka på, saker som när du tänkt igenom dem ordentligt, får dig att inse att vi inte är ’the bad guys’, utan snarare tvärtom, vi är ett ljus i mörkret, i denna råa och brutala del av världen. Jag hoppas att du kommer att kunna ta till dig vad jag har att säga, helt enkelt för att jag tror att våra länder delar samma värderingar.

Jag ska tala om endast ett ämne – mänskliga rättigheter. Inte judiska rättigheter. Inte palestinska rättigheter. Inte muslimska rättigheter. Utan mänskliga rättigheter. Om det så gäller en kvinna, en homosexuell, en kristen, en mörkhyad jude eller en hinduisk lesbisk kvinna.

Du har förmodligen hört i media att Israel förtrycker palestinierna och att palestinierna lider svårt under ”israeliskt styre”. Först och främst, de största förtryckarna är de styrande i Gaza själva. Medan jag skriver detta brev till dig behandlas hela den kvinnliga befolkningen i Gaza som handelsvaror. Hedersmord äger rum regelbundet, och kvinnor kan, så klart, inte  själva välja livskamrat. Allt enligt sharialagarna. 

Hur kan någon hävda att hans mänskliga rättigheter kränks, medan han våldtar, mördar och lemlästar sina egna döttrar, systrar och mödrar? Tror du att en sådan person skulle vara rättfram och ärlig om sina handlingar? Eller om någonting överhuvudtaget?
Människor som menar att homosexuella ska avrättas, enbart på grund av vilka de är – kan dessa människor ens låtsas vara domare beträffande mänskliga rättigheter och friheter?

Älskade svensk, jag skulle älska att ta dig med på en tur i mitt underbara och frihetsälskande land. Att visa dig vad vi har åstadkommit här, och inte minst, introducera dig för människorna som ligger bakom det hela – människor som sätter stort värde på både sin personliga och den kollektiva friheten. Människor som inser att för att bli accepterad och behandlad som en jämbördig, måste man behandla andra på samma sätt. Människor som förstår att för att kunna njuta av friheten, får du absolut inte kränka någon annans frihet.

Jag skulle vilja krydda till min monolog med roliga fakta som kommer att stärka mitt fall:

*) Det enda landet i Mellanöstern där arabiska medborgare har full politisk frihet (att rösta OCH att bli röstade på) är Israel, vilket inte är så konstigt då vi är den enda demokratin i området. Och om du undrar, apropå det där med ”bli röstade på”, så ja, det finns araber i det israeliska parlamentet.

*) Israel är öppet för SAMTLIGA religioner, vi respekterar varje person av varje tro. Mest för att vi respekterar personen först, och med det följer att vi respekterar vad denna person tror på, om det så är islam, kristendom eller buddhism. Så länge en person respekterar människorna omkring sig, så är han mycket välkommen. För att bevisa det så kan jag säga att vi har massor av kyrkor, moskéer och synagogor – och inga begränsningar angående var sådana kan byggas, eller vem eller när någon kan be i dem. Bara en snabb påminnelse – saudierna tillåter inte icke-muslimer att besöka Mecca (om det så är en kristen, eller G-d förbjude, en jude).

*) Kvinnor i Israel är jämlika män. Vi har kvinnliga piloter i militären, kvinnliga chefer på de högsta posterna och vi har naturligtvis också kvinnor i politiken (även arabiska kvinnor!). Vi hade till och med en kvinnlig premiärminister, d.v.s. statens mest inflytelserika person.

*) Homosexuella i Israel är jämlika. I militären och i både den offentliga och den privata sektorn väljs människor in efter sina personliga egenskaper. Alla bedöms efter sina egenskaper och alla är lika inför lagen (det finns till och med antidiskrimineringslagar angående detta).

Så, mina vänner, bara tänk på detta för ett ögonblick. Vem är mer benägen att kränka de mänskliga rättigheterna och att ignorera vanlig mänsklig etik? Ett land som respekterar och vårdar mänskliga friheter i allt det gör och på alla områden – barns, kvinnors, homosexuellas och religiösa minoriteters rättigheter är heliga – eller en som vanvårdar sitt eget folk på alla punkter? Kan palestinierna verkligen predika för Israel (och hela västvärlden) om mänskliga rättigheter, medan de mördar sina döttrar, använder barn som mänskliga sköldar samt förtrycker sexuella och religiösa minoriteter?

Jag hoppas verkligen att även om jag inte kunde få dig att ändra åsikt så kanske jag åtminstone kunde få dig att tänka på saken ur ett annat perspektiv, och kanske väckte jag en lust hos dig, att ta reda på mer på egen hand.

Fred, och vi ses nästa år i Jerusalem. 🙂

Yuri

Read this letter in English.
Fri översättning: Kim Milrell.

”I’ll talk only of one issue – human rights”

Dear Swede,

I’m very glad to have the opportunity to address you directly – no media, no second hand news, no broken phone. I’d like to tell you a bit about my amazing country – Israel – and it’s people and it’s neighbors. I’m sure you’ve read/heard/seen all kinds of things in your media about us and the conflict here, and if they were your only source of information I can pretty safely assume you dislike us. I’d like to give you some things to think about, things that I hope when thought through thoroughly will bring you to the conclusion that we are not the bad the guys, on the contrary, we are the beacon of light in this crude and brutal piece of the world. I’m hoping that you will relate to what I have to say simply because I truly believe that our nations share the same values.

I’ll talk only of one issue – human rights. Not Jewish rights. Not Palestinian rights. Not Muslim male rights. But human rights. Be it a woman, a gay, a Christian, a black Jew or a Hindu gay woman.
You’ve probably heard from your media that Israel oppresses Palestinian human rights, and that the Palestinians suffer greatly under the Israeli rule. Well, first of all, the first and foremost abusers of Palestinian human rights are the rulers in Gaza themselves. As I write this letter to you, the whole female population of Gaza is being treated as commodity. Honor killing occur on a regular basis, and women, of course, don’t get to choose their partner. All aligned with the Sharia law – the law of Islam.

How can one claim that his human rights are being stepped upon, while abusing – raping, murdering, mutilating – their own daughters, sisters and mothers? Do you think such a person would be frank and truthful about his deeds? Or about anything for that matter?
People who believe that gays should be executed, simply because who they are – can these people even pretend to be judges of what human rights and freedoms are?

Dearest Swede, I’d love to take you on a tour to my wonderful and freedom-loving land. Show you what we have achieved here, and more importantly, introduce you to the people who made it happen. People who value their personal and collective freedom. People who realize, that in order to be accepted and be treated as an equal you have to treat others the same way. People who understand that in order to enjoy freedom, you absolutely must not tread on others’ freedoms. I’d like to spice up my monologue with fun facts which will strengthen my case:

*) The only country in the middle east where Arab citizens enjoy full political freedom (to vote AND get elected) is Israel, which makes sense because we’re the only democracy around here. And if you’re wondering about the ”get elected” part, then yes, there are Arab members in the Israeli parliament!
*) Israel is open to ALL religions, we respect every person, of every faith. Mainly because we respect the person first, and the outcome of that is our respect for what he believes in, be it Islam, Christianity or Buddhism. As long as that person respects those around him, he is most welcome. To back that, we have churches, mosques and synagogues aplenty – no restriction on where they can be built, or who and when one can pray in them. Just a quick reminder – Saudis don’t let non-Muslims visit Mecca (be it Christians or, G-d forbid, Jews).
*) Women in Israel are equal to men. We have women military pilots, women executives in the highest positions, and of course we have women in politics (Arab women too!). We even had a woman as a Prime Minister, i.e. the most influential person in the state.
*) Gays in Israel are equal. Be it in the military, in public offices or in private sector – people integrate based on personal traits. All are judged based on their qualities, and all are equal in the face of the law (there are even anti-discrimination laws regarding this issue)

Now, friend in values, just think about it for a moment. Who is more likely to violate human rights, and ignore common human ethics? A nation who respects and cherishes human freedoms in all it does and everywhere it turns – children’s, women’s, gays’ and religious minority’s rights are sacred – or an entity who mistreats it’s own people in every aspect of it’s doing? Can the Palestinians really preach Israel (and the West in whole) of human rights, while murdering their daughters, using their children as human shields and oppressing sexual and religious minorities?

I really hope that even if I couldn’t change your mind I could at least make you think of the issue from another perspective, and developed a desire to research it further on your own. Peace, and see you next year in Jerusalem 🙂

Yuri

Read this letter in Swedish.